Objektivistisk etikk og moral

Objektivistisk etikk og moral

Hva kjennetegner objektivistisk etikk og moral?

The purpose of morality is to teach you, not to suffer and die, but to enjoy yourself and live. – Ayn Rand

Etikk og moral kan defineres som normer, verdier og holdninger som blir praktisert av et individ, oppfatning av rett og galt og læren om dette.

I den anledningen stiller objektivister seg følgende sentrale spørsmål: Hvordan skal du få mest mulig ut av livet ditt her på Jorda? Hvordan skal du oppnå mest mulig lykke?

Etikk er objektivt

Etikk er objektivt, og er dermed det motsatte av subjektivisme. Begrepet «objektiv» betyr i denne sammenhengen «virkelighetsorientert», og dette har fått en helhetlig filosofi, kalt Objektivismen.

Objektiv etikk tar altså utgangspunkt i observerbare fakta, framfor subjektive og følelsesbaserte meninger om rett og galt.

Ved å finne ut hva som er naturlige krav for å leve et godt liv, finner vi verdier og medfølgende dyder.

Din viktigste verdi

Din øverste moralske verdi er livet. Det er hensynet til livet ditt som utgjør standarden for all moralsk aktivitet du foretar deg og alle dine øvrige verdier. Grunnen til dette er fordi livet ditt er alt du har, og det er uerstattelig.

Alle mennesker har ett grunnleggende valg: Å leve eller å dø. For å leve må du gjøre noe aktivt, og det første du må foreta deg for å overleve ute i naturen er å tenke. Dyr og planter har ingen fri vilje, og lever derfor basert på instinkter eller automatiske prosesser. For et menneske fortoner det seg annerledes.

Du må velge

Det er ikke likegyldig hva du foretar deg. Du må gjøre bevisste valg for å overleve og leve et fullverdig og lykkelig liv som et menneske. Det er disse kravene objektivistisk etikk forsøker å finne svar på. Etter førsteprioriteten som er livet ditt, kommer andre verdier.

En verdi er noe du handler for å enten få eller å bevare. Det er noe som er viktig for deg. Verdier kan være et trygt liv, kona di, barna dine, eiendommen din eller lignende.

For å leve og bevare verdiene dine må du altså tenke rasjonelt, det vil si å vurdere omgivelsene og handlingene dine med hensyn til alle relevante fakta.

Dette leder videre til dyder: Egenskaper du burde strebe etter for å oppnå lykke og utnytte ditt potensial som et kreativt, tenkende og skapende vesen.

Gode dyder

Den øverste dyden er rasjonalitet, fordi det er ditt fremste verktøy for å overleve. Deretter finner vi følgende viktige dyder:

Uavhengighet

Uavhengighet betyr at du må tenke og foreta selvstendige vurderinger, og å tørre å stole på egne beslutninger. Det er positivt å lære av andre, men da må du samtidig forstå om det du lærer er riktig eller feil basert på virkeligheten.

Integritet

Integritet innebærer at du er konsekvent og holder fast ved dine overbevisninger og meninger, selv om de viser seg å være upopulære. Hvis du har integritet, unngår du å falle for fristelser som ellers ville undergravd ditt moralske fundament. Du er med andre ord til å stole på.

Ærlighet

Ærlighet er å ikke si noe som er feil, følge fakta og logiske argumenter, og endre standpunkt hvis du finner ut at noe du mente var galt. Det er viktig å være ærlig mot både andre og spesielt seg selv – da det å leve på en løgn er ødeleggende for deg og dine nærmeste i lengden.

Rettferdighet

Rettferdighet går ut på å behandle andre mennesker slik de fortjener. Er en person god mot deg, kan du være god tilbake. Er en person ond mot deg, slutter du å ha med denne personen å gjøre, du tilgir ikke og du glemmer ikke. Dette fremmer god oppførsel og motvirker dårlig oppførsel.

Produktivitet

Produktivitet er å skape det du trenger for å leve et godt liv. Dette er noe alle må gjøre, enten ved å være selvforsynt eller å bytte til seg varer og tjenester. I utgangspunktet er det ingenting som kommer ferdigbehandlet fra naturen, og vi må skape og omforme alt for vår egen målsetting. Skapende virksomhet er sentralt for mennesker.

Stolthet

Stolthet er moralsk ambisiøsitet, det vil si at du forsøker å forbedre egenskaper ved deg selv som du ikke syns er gode. Dette innebærer at du prøver å endre negative trekk når du oppdager dem, og alltid søker nye utfordringer i ditt liv og virke.

Et moralsk samfunn

Ettersom det å tenke og være fornuftig er såpass fundamentalt for det å være et menneske, er det viktig å beskytte dette. Alt som hindrer individet i å tenke fritt er derfor både umoralsk og illegitimt.

I praksis vil det si start av voldelige handlinger og alle reguleringer av fredelig aktivitet, som for eksempel tvungne åpningstider, toll, skatt, avgifter, diverse forbud og så videre.

Det er på grunn av dette objektivister kjemper for individet, toleranse, rettsstat og eiendomsrett.

Oppsummering

  • Objektivistisk etikk forsøker å vise deg hvordan du skal få et best mulig liv på Jorda
  • At moralen er «objektiv» betyr at den er virkelighetsorientert, at den baserer seg på fakta for et godt liv
  • Din fremste moralske rettesnor er livet ditt
  • Alle objektivistiske verdier og dyder fremmer deretter ditt liv som et lykkelig menneske
  • Den viktigste dyden er å være rasjonell, det vil si å tenke, forholde deg til fakta og handle deretter
  • Andre dyder inkluderer uavhengighet, integritet, ærlighet, rettferdighet, produktivitet og stolthet, samt å ikke initiere tvang
  • Et samfunn som fremmer og respekterer slike holdninger er den liberalistiske rettsstaten

Ressurser

  • Loving Life (Craig Biddle, Glen Allen Press, 2002)
  • Tidsskriftet LIBERAL (Vol. 10 no. 2 – november 2012)
,