Hva er rasjonell egoisme?


Ifølge objektivistisk etikk er du og ditt liv er det viktigste for deg. Av dette følger rasjonell egoisme, men hva går det egentlig ut på?

Egoisme har en negativ betydning og blir ofte brukt nedsettende. Gjennom skole og media blir vi fortalt at egoister skor seg på andres bekostning, at de bare bryr seg om seg selv og opptrer hensynsløst overfor andre.

Er dette riktig? Blir du automatisk en dårlig person hvis du setter dine egne interesser først? Vi skal se at rasjonell egoisme fører til bedre liv og framgang for både deg, andre og samfunnet i sin helhet.

Rasjonell og irrasjonell

Liberalister deler egoisme inn i to hovedleirer: Rasjonell og irrasjonell. Førstnevnte er i tråd med objektivistisk etikk og moral, og vil si at livet ditt har den høyeste verdien for deg. Rasjonell egeninteresse er det som gjør at du kan oppnå reell lykke og framgang.

Rasjonalitet innebærer at du forholder deg til verden slik den virkelig er, og ikke lar ønsketenkning og fantasi styre valgene dine. Rasjonell egoisme er derfor handlinger og ideer om hvordan du best mulig kan få et godt liv, basert på fakta og det du kan observere.

Irrasjonell egoisme handler om holdninger og handlinger som til syvende og sist er skadelige for deg, selv om de ser ut til å ha positive effekter på kort sikt. Å snike i bilkøen, være utro og stjele er eksempler på irrasjonell egoisme. Det er ikke i din egeninteresse at ingen skulle bry seg om moral og regler, eller at det er den sterkestes rett til å plyndre.

Egoisme i det daglige

Alle mennesker er egoister i det daglige. Vi puster, spiser og jobber for å opprettholde vårt eget liv. Samtidig gjør vi andre ting for å berike det, som å se på film og drive med idrett.

De fleste levende vesener er egoister. Det må de være for å leve og utvikle seg. Ingen kan konsekvent leve etter prekenen om å ofre seg selv for andre, for da vil de raskt dø.

Denne motsetningen mellom nåtidens rådende filosofi om selvoppofrelse og faktiske forhold, er ikke positivt for verken selvbildet til enkeltindividet eller for et sivilisert samfunn.

En bedre verden

Rasjonell egoisme går for eksempel ut på å ta hensyn. Dette er å tolerere andre mennesker, altså å aldri krenke noens negative rettigheter.

I et samfunn preget av rasjonell egoisme vil de fleste først og fremst jobbe for å fremme seg selv og sitt liv, men dette ekskluderer ikke å hjelpe andre. Å frivillig hjelpe og handle med andre, både venner og ukjente, fører til en bedre verden for deg selv. Hvis alle eksisterer fredelig sammen og kan samarbeide ved behov, gir dette grobunn for et harmonisk og velstående samfunn.

Oppsummering

  • Rasjonell egoisme er å fremme ditt eget liv i henhold til virkeligheten, og å ikke bruke tvang mot andre
  • Irrasjonell egoisme er å krenke både deg selv og andre for å oppnå kortsiktig personlig vinning
  • De fleste mennesker er rasjonelle egoister i dagliglivet, selv om kulturen forkynner altruisme
  • Et samfunn preget av rasjonell egoisme vil gjøre det bedre for alle

Ressurser